Mobile image
老一輩退休,傳統老店買少見少。位於九龍城的老字號港式涼果鋪「口立濕」正係其中一家延續香港涼果小食傳統嘅老店,默默保留屬於老香港嘅味道。 店內嘅懷舊小食多不勝數,耳熟能詳的正冬姜﹑話梅﹑瓜子﹑靚陳皮﹑珠豆花生﹑果汁牛肉乾﹑椰子糖果等,咸甜酸辣,五味紛陳,哪種是你熟悉嘅童年味道呢?
964 833
909 Sold